vzw » Ondersteuning » Overlast » gemeentelijk » gent Rondleiding door onze website 22 januari 2019   


Politiereglement Gent Minimize

Artikel 12
Het nodeloos veroorzaken van storend lawaai is verboden.

Artikel 13
De eigenaars of houders van dieren moeten alle maatregelen treffen om aanhoudend en/of storend lawaai, veroorzaakt door deze dieren, te voorkomen.

Artikel 14
Organisatoren van publieke of private vergaderingen en uitbaters van de lokalen waar dergelijke vergaderingen gehouden worden, moeten ervoor zorgen en zijn ervoor verant-woordelijk dat het veroorzaakte lawaai de bewoners uit de buurt niet stoort.

 

Artikel 15
Het gebruik van geluidversterking op de openbare weg, evenals het gebruik ervan in alle stedelijke voorzieningen, hoorbaar op de openbare weg, is verboden, tenzij voorafgaandelijk daartoe schriftelijke toelating van de Burgemeester is bekomen.

Artikel 16
Op de openbare plaatsen is het verboden om de geluidsinstallatie in een voertuig in werking te stellen op een zodanig geluidsniveau dat hoorbaar is voor wie niet in het voertuig heeft plaatsgenomen.


Artikel 28
De Burgemeester wordt belast met de uitvoering van onderhavig verordening en is gerechtigd onmiddellijk over te gaan tot het treffen van alle gepaste maatregelen. Ingeval van overtreding van onderhavige verordening alsmede van de op grond ervan getroffen uitvoeringsbesluiten, wanneer de minste vertraging gevaar oplevert, is de bevoegde gemeentelijke overheid gerechtigd tot het treffen van ambtshalve maatregelen, ten koste van de overtreder, voor dewelke deze laatste in gebreke is gebleven.

Artikel 29
De inbreuken op de beschikkingen van, evenals de niet-naleving van de voorwaarden gesteld in, deze verordening zullen gestraft worden met politiestraffen, namelijk een gevangenisstraf van één tot zeven dagen en een geldboete van één tot vijfentwintig frank (vermenigvuldigd met de opdeciemen) of slechts met één van deze straffen.

Artikel 30
Ingeval van veroordeling kan de politierechtbank beslissen dat de overtreding hersteld moet worden binnen de termijn die door het vonnis vastgesteld zal worden en overeenkomstig de door het College verzochte herstelmaatregel terwijl de uitspraak tevens kan bepalen dat, indien de uitvoering niet geschied is binnen de bepaalde termijn, het plaatselijk bestuur gemachtigd wordt ervoor in te staan op kosten van de overtreder; deze laatste kan, krachtens hetzelfde vonnis, gedwongen worden de uitgave terug te betalen op grond van een door het College van Burgemeester en Schepenen opgemaakte onkostenstaat. Bij weigering van terugbetaling kan, met ingang van de datum van betekening van het vonnis, per dag vertraging, een dwangsom dienen betaald van 1.000 fr.   Copyright Studiant vzw © 1995-2010   
 
Ga verder naar de Studiant site