vzw » Ondersteuning » Overlast » gemeentelijk » Turnhout Rondleiding door onze website 22 januari 2019   


Politiereglement Turnhout Minimize

Artikel 1 : Algemene bepalingen
1.1. Onverminderd de wetten en besluiten betreffende de bestrijding van de geluidshinder, zijn de hierna volgende bepalingen tot bestrijding van de geluidshinder van toepassing op het grondgebied van de stad Turnhout.
1.2. Het is verboden om het even welk geluid voort te brengen, gedurende de dag en de nacht, veroorzaakt zonder reden of zonder noodzaak, of dat is toe te schrijven aan een gebrek aan vooruitzicht en voorzorg en dat van aard is de rust van de inwoners in het gedrang te brengen.
1.3.1. Het geluidsniveau wordt gedefinieerd als het minimum A-gewogen geluidsdrukniveau, gemeten op een bepaald punt en over een representatieve tijd.
1.3.2. Het achtergrondsgeluidsniveau wordt gedefinieerd als het minimum A-gewogen geluidsdrukniveau, gemeten op een bepaald punt, bij uitschakeling van de geluidsbronnen die aanleiding geven tot mogelijke rustverstoring en dit over een representatieve tijd.
1.3.3. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder dag van 08.00 uur tot 20.00 uur en onder nacht van 20.00 uur tot 08.00 uur.
1.3.4. Onder openbare inrichting zoals bedoeld in artikel 2.1. van dit reglement verstaat men elke inrichting alsmede haar aanhorigheden die, al dan niet tegen betaling, voor het publiek toegankelijk zijn, ook al is de toegang tot bepaalde groepen personen voorbehouden. Deze inrichting kan zowel een permanent als een tijdelijk karakter hebben.
1.4.1. Is onder meer van aard de rust van de inwoners in het gedrang te brengen, het geluidsniveau gemeten in een woning of in een lokaal waarin zich personen bevinden:
1) dat hoger is dan 5dB(A) boven het achtergrondgeluidsniveau, indien dit lager is dan30 dB(A) bij nacht en 50dB(A) bij dag.
2) dat hoger is dan 35 dB(A) bij nacht en 55 dB(A) bij dag indien het achtergrondgeluidsniveau ligt tussen 30 en 35 dB(A) bij nacht en tussen 50 en 55 dB(A) bij dag.
3) dat hoger is dan het achtergrondgeluidsniveau, indien dit hoger is dan 35 dB(A) bij nacht en 55 dB (A) bij dag.
Dit geluidsniveau wordt gemeten in het lokaal of gebouw met gesloten vensters en deuren. De microfoon wordt geplaatst op minstens 1 m van de wand en op hoogte van 1,20 m boven de vloer.
1.4.2. Is onder meer van aard de rust van de inwoners in het gedrang te brengen, het geluidsniveau gemeten in de open lucht:
1) dat hoger is dan 5 dB(A) boven het achtergrondgeluidsniveau indien dit lager is dan 50 dB(A) bij nacht en 70 dB(A) bij dag.
2) dat hoger is dan 55 dB(A) bij nacht en75 dB(A) bij dag indien het achtergrondgeluidsniveau ligt tussen 50 en 55 dB(A) bij nacht en tussen 70 en 75 dB(A) bij dag.
3) dat hoger is dan het achtergrondgeluidsniveau indien dit hoger is dan 55 dB(A) bij nacht en 75 dB(A) bij dag.
Dit geluidsniveau wordt gemeten in open lucht op 10 m afstand van het geluid voortbrengend apparaat dat zich op de openbare weg bevindt, ofwel gemeten op de grens van het privé-domein in andere gevallen.
1.4.3. Bij onmogelijkheid van het meten op in 1.4.1. en 1.4.2. van dit artikel voorziene plaatsen, wordt de meest hiertoe benaderde afstand genomen.

Artikel 2 : Bijzondere bepalingen
2.1.1. Het is de exploitanten van openbare inrichtingen andere dan dancings verboden om zonder vergunning van de burgemeester in hun inrichting, al dan niet elektronisch versterkte muziek te maken of te laten maken.
2.1.2. De vergunning is persoonlijk, kan niet worden overgedragen en moet door de exploitant of zijn aangestelde, onmiddellijk kunnen worden getoond op de exploitatiezetel.
2.1.3. De verantwoordelijke exploitant of de door hem aangestelde persoon van bedoelde openbare inrichting moet zijn volledige medewerking verlenen aan de politie bij de uitgevoerde controles.
2.1.4. Deze vergunning ontslaat de vergunninghouder geenszins van zijn verplichting om de nodige maatregelen te nemen ter voorkoming van de verstoring van de openbare orde en rust, alsook van de bestaande wettelijke voorschriften betreffende de bestrijding van de geluidshinder.
2.2.1. Zonder vergunning van de burgemeester is het privaat gebruik van radio- en televisietoestellen, geluidswagens, muziekinstrumenten en alle andere apparaten voor emissie van geluid, verboden op de openbare weg alsook binnen en buiten gebouwen wanneer de uitzending bestemd is om op de openbare weg gehoord te worden.
Dit geldt niet voor apparaten waarvan het geluid alleen door de gebruiker kan worden waargenomen.
2.2.2. Dit verbod is niet van toepassing voor straatmuzikanten, op voorwaarde dat:
- hun optreden geen aanleiding kan geven tot verstoring van de openbare orde en rust;
- de omstaanders niet worden lastig gevallen en hun uitvoering of optreden geen doelbewuste bedelarij is;
- de ten gehore gebrachte muziek niet elektronisch versterkt is.
2.3. Geen enkel motorvoertuig, noch een ander verkeersmiddel mag abnormaal lawaai veroorzaken, hetzij door een ongewone wijze van besturen, hetzij door het herhaaldelijk gas geven in vrijloopstand, hetzij door het niet afzetten van de motor bij stilstand, hetzij door een onoordeelkundig gebruik van de remmen, en dit zowel op openbaar als privaat terrein.
2.4. Het gebruik in open lucht van houtzagen, grasmaaiers en andere werktuigen aangedreven door ontploffings- of elektrische motoren, is verboden tussen 20 u. en 8u. en op zondagen en wettelijke feestdagen.
De verbodsbepalingen van dit artikel zijn echter niet van toepassing op landbouw- en/of bosbouwmachines aangewend voor de normale exploitatie van het bedrijf.
2.5. Het is verboden met ontploffings- of reactiemotoren aangedreven speeltuigen, zoals modelvliegtuigen en -voertuigen te gebruiken in open lucht, op openbare of private terreinen, die gelegen zijn op minder dan 1.000 meter van woongebieden, en natuurgebieden en reservaatgebieden, zoals bepaald op het Gewestplan.
2.6. Het is verboden tussen 20 u en 08 u het begin van de arbeid of de rustpauzen voor tewerkgesteld personeel aan te kondigen bij middel van bellen, sirenes of andere geluidsbronnen die buiten het gebouw of het werkterrein hoorbaar zijn. De werking van deze toestellen mag tussen 08 u en 20 u niet langer duren dan 10 seconden.
2.7. Behoudens de wettelijke bepalingen inzake wapens en jacht, is het verboden zonder vergunning van de burgemeester knalkanonnen, vuurwapens, vuurwerk en gelijkaardige tuigen te gebruiken op openbare en private plaatsen.
2.8. Het gebruik van bouwmachines of andere werktuigen die buitengewoon luidruchtig zijn en van aard de rust van de inwoners te storen is verboden tussen 20 uur en 7 uur op normale werkdagen alsook op zon- en feestdagen. Het gebruik ervan buiten voormelde tijdstippen is toegelaten mits een vergunning van de burgemeester.
2.9. Huisdieren dienen zodanig gehouden dat de door deze dieren voortgebrachte geluiden niet van aard zijn de rust van de inwoners in het gedrang te brengen.

Artikel 3 : Slotbepalingen
3.1. De geluidsmeter moet minimum voldoen aan de nauwkeurigheidseisen bepaald in de Belgische norm N.B.N. 576.80 met instelling van de trage dynamische karakteristiek. Voor elke meting of reeks van metingen met betrekking tot eenzelfde geluidsbron, wordt de geluidsmeter afgesteld met behulp van een akoestische ijkbron.
3.2.1. De openbare inrichtingen zoals bedoeld in artikel 2.1. en in uitbating op het ogenblik dat onderhavige verordening van kracht wordt, worden beschouwd gemachtigd te zijn, zolang de bedoelde vergunning niet werd afgeleverd tegen een gedagtekend ontvangstbewijs.
3.2.2. Een vergunning dient schriftelijk aangevraagd bij de burgemeester.
3.2.3. De burgemeester kan in de vergunning de voorwaarden bepalen waaronder bedoelde vergunning kan worden gebruikt.
3.2.4. De burgemeester kan bij niet naleving van de wettelijke voorschriften betreffende de bestrijding van de geluidshinder of van de voorwaarden vermeld in de vergunningen zoals bedoeld in de artikels 2.7., 2.8., 2.13.,2.14. en 2.16.:
- de vergunning onmiddellijk intrekken;
- de nodige maatregelen nemen om het toegelaten evenement geheel of gedeeltelijk te doen stopzetten;
De officieren van de gerechtelijke politie kunnen eveneens de nodige maatregelen nemen om het bij vergunning toegelaten evenement geheel of gedeeltelijk te doen stopzetten.
3.3.1. Bij inbreuken op de voorschriften van dit reglement of op artikel 561.1° van het Strafwetboek gebruikt de politie alle wettelijke middelen om een einde te stellen aan de inbreuk.
Zij hebben zodoende het recht de stopzetting van de muziek te bevelen of de plaatsen te doen ontruimen om de openbare rust en orde te herstellen.
3.3.2. In geval van overtredingen, andere dan voorzien door artikel 561.1° van het strafwetboek, kan de rechter de inbeslagname bevelen van de zaken die het voorwerp van het misdrijf uitmaken.   Copyright Studiant vzw © 1995-2010   
 
Ga verder naar de Studiant site