vzw » Ondersteuning » Overlast » gemeentelijk » Middelkerke Rondleiding door onze website 22 januari 2019   


Politiereglement Middelkerke Minimize

Artikel 212
Het is verboden anderen, zowel bij dag als bij nacht, op gelijk welke manier lawaaihinder of last aan te doen, in het bijzonder door rumoerige muziek of zang, door geroep of enig ander storend lawaai.
Wanneer dit gebeurt in een voor het publiek toegankelijke plaats, kan de politie, zolang de orde niet hersteld is, de overtreder verwijderen, de plaats doen ontruimen en de sluiting van de lokalen bevelen.
In geval van geluidshinder voor de aangelanden, veroorzaakt door muziekuitzendingen in publieke inrichtingen kan de Burgemeester verbod opleggen aan de betrokken uitbater om in zijn inrichting nog muziek te produceren of weer te geven, of kan hij overgaan tot de sluiting van de inrichting.
Het verbod of de sluiting kan voor een bepaalde of onbepaalde duur opgelegd worden. De opheffing van sluiting of verbod voor onbepaalde duur kan afhankelijk gemaakt worden van de uitvoering van aanpassings- of isolatiewerken.

Artikel 213
De instrumenten en installaties, die gebruikt werden om muziek te produceren of weer te geven, kunnen in geval van overtreding van de verbodsbepalingen, genomen op grond van artikel 212 worden in beslag genomen voor eventuele verbeurdverklaring.

Artikel 214
Dit artikel is van toepassing op alle vormen van geluid, die niet op een bijzondere wijze zijn gereglementeerd.
Het voortbrengen van geluid dat van aard is de rust van de inwoners te verstoren, wordt verboden.
De rust van de inwoners wordt geacht gestoord te zijn wanneer het geluidsniveau voortgebracht door een geluidsbron, tussen 07 en 22 uur 75 dB(A) en tussen 22 en 07 uur 50 dB(A) overschrijdt.
Het geluidsniveau wordt gemeten in open lucht op circa 10 meter afstand van de geluidsbron die zich op de openbare weg bevindt, ofwel op de grens van het privaat domein in andere gevallen.
Het geluidsniveau in dB(A) wordt gemeten met een geluidsmeter, die minstens voldoet aan de nauwkeurigheidseisen, bepaald in de Belgische norm NBN 576.80, met instelling van de trage dynamische karakteristiek.

Artikel 215
Het gebruik van met een motor aangedreven grasmaaiers is verboden op zon- en feestdagen.

Artikel 216
In de zone, begrensd door Zeedijk, C. De Grootelaan, Koninginnelaan, H. Verhaeghelaan, Leopoldlaan en L. Logierlaan en in de zone, begrensd door Koning Ridderdijk, Zeedijk, Parklaan, H. Jasparlaan, Gen. Grossettilaan en Strandlaan is het gebruik van lawaaimakende machines of materiaal verboden vóór 09 uur en tussen 12 en 15 uur in het Paasverlof en gedurende de maanden juli en augustus.

Artikel 217
De houders van huisdieren dienen hun dieren zodanig te huisvesten dat het door deze dieren voortgebrachte geluid niet van aard is, de rust, zoals bepaald in het derde lid van artikel 214 tussen 22 en 07 uur te storen.

Artikel 218
De overtredingen van deze bepalingen zullen gestraft worden met politiestraffen.
De zaken, die het ontwerp van het misdrijf uitmaken en die, welke gediend hebben tot het plegen van het misdrijf kunnen in beslag genomen worden en verbeurd verklaard worden, wanneer zij eigendom van de veroordeelde zijn.

Artikel 219
Het gebruik van draagbare radio's, cassette-recorders en draagbare televisietoestellen op het strand en in de duinen is verboden.   Copyright Studiant vzw © 1995-2010   
 
Ga verder naar de Studiant site