vzw » Ondersteuning » Overlast » gemeentelijk » Leuven Rondleiding door onze website 22 januari 2019   


Politiereglement Leuven Minimize

Artikel 52
a) Onverminderd de bepalingen van het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Executieve, houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, gewijzigd bij de besluiten van 27 februari 1992, 28 oktober 1992, 27 april 1994 en 1 juni 1995, is het de exploitant van drankslijterijen verboden in zijn inrichting muziek, al of niet elektronisch versterkt, te maken of te laten maken zonder voorafgaande muziekvergunning van de burgemeester.
b) Deze muziekvergunning ontslaat de houder geenszins van zijn verplichtingen om :
- de wettelijke voorschriften en uitvoeringsbelsuiten betreffende de bestrijding van de geluidshinder stipt na te leven;
- de nodige maatregelen te nemen ter voorkoming van de verstoring van de openbare orde en rust.

Artikel 53
1. De niet-vergunningsplichtige inrichtingen overeenkomstig Vlarem I.
a) Voor wat de muziekinstallaties in drankslijterijen betreft, wordt er een muziekvergunning afgeleverd die een maximale geluidsdrukniveau van 85 dB(A) vermeldt.
b) Na klachten en/of bij hinder van omwonenden zal het maximale geluidsdrukniveau verlaagd worden in de betreffende inrichting, zodat voldaan wordt aan de wettelijke en reglementaire voorschriften zoals omschreven in het Koninklijk besluit van 24 februari 1977
Deze verlaging van het maximale geluidsdrukniveau wordt gebaseerd op geluidmetingen uitgevoerd door de stedelijke milieudienst
c) Indien men een muziekvergunning met een hoger maximaal geluidsdruknieveau dan 85 dB(A) of het toegekende maximale geluidsdrukniveau wenst te bekomen dient men te voldoen aan de wetgeving zoals is voorzien in Vlarem II. Het akostisch onderzoek en het saneringsplan dienen opgesteld te worden door een erkende milieudeskundige in de discipline geluid en trillingen.
Het saneringsplan wordt ondertekend door de opsteller en de exploitant. Deze laatste verklaart zich hierdoor akkoord met de inhoud.
2. De vergunningsplichtige inrichtingen overeenkomstig Vlarem I bekomen hun muziekvergunning nadat deze inrichting beschikt over de vereiste milieuvergunning. Dit houdt in dat men een akoestisch onderzoek en eventueel een saneringsplan dient uit te voeren, zodat wordt voldaan aan de geluidsnormen, opgelegd in Vlarem II. Het maximale geluidsdrukniveau welke de muziekvergunning vermeldt, is gebaseerd op het uitgevoerde akoestisch onderzoek.
Het akoestisch onderzoeken het saneringsplan dienen opgesteld te worden door een erkende milieudeskundige in de discipline geluid en trillingen.

Artikel 54
a) De muziekvergunning is gebonden aan de drankslijterij, m.a.w. aan het gebouw of het gedeelte van het gebouw dat door deze drankslijterij wordt ingenomen. Bij overname van de drankslijterij, wij verbouwingen en/of bij veranderingen aan de muziek- of geluidsinstallatie, dient het steeds gemeld te worden aan de politie.
b) De muziekvergunning wordt enkel toegestaan na onderzoek door de politie bij de bewoners van de gebouwen die zich in een straal van 50 meter bevinden van de exploitatieplaats. met eventuele bezwaren, die werden aangegeven, wordt rekening gehouden.

Artikel 55
Indien de exploitatie van een inrichting aanleiding geeft tot ernstige klachten wegens geluidshinder, in het bijzonder naar bewoonde ruimtes toe en/of bij een vaststelling door de bevoegde personen van het niet eerbiedigen van de bovengenoemde bepalingen zullen de volgende administratieve sancties toegepast worden, ongeacht de mogelijke gerechtelijke vervolgingen:
a) bij inbreuk van artikel 58 en 59 zal ten laste van de exploitant van een drankslijterij, al dan niet aan derden verhuurd, een administratief proces-verbaal opgesteld worden; een kopie hiervan zal aan de milieudienst overgemaakt worden;
b) een glijkaardige procedure wordt toegepast bij een tweede vaststelling;
c) bij een derde vaststelling en na advies van de opvoolginscommissie, gericht aan de burgemeester kan de muziekvergunning voor een periode van zes maanden ingetrokken worden.
De opvolgingscommissie zal de mate van hinderlijkheid bij de omwonenden onderzoekn. Indien deze inrichting aanleiding geeft tot gerechtvaardigde hinder, zal deze commissie voorstellen om de muziekvergunning in te trekken. Dit advies is niet bindend voor de burgemeester. Indien men vaststelt dat het intrekken van de muziekvergunning niet nageleefd wordt, kan de exploitatievergunning ingetrokken worden.
De muziekvergunning en/of de exploitatievergunning kan slechts vervroegd teruggegeven worden indien de exploitant de verbintenis aangaat om het opgestelde saneringsplan uit te voere, zodat het specifieke geluid in de inrichting de richtwaarden van bijlage 2.2.1 en van bijlage 2.2.2 van Vlarem II niet overschrijden. Dit saneringsplan is een voortzetting van het uitgevoerd akoestisch onderzoek.
De maximum waarde van het geluidsdrukniveau in de inrichting waarop het akoestisch onderzoek is gebaseerd, bedraagt minimum het gemiddelde van de drie gemeten geluidsdrukniveaus, vastgesteld bij de overtredingen in de inrichting zelf.
het akoestisch onderzoek en het saneringsplan dienen opgesteld te worden door een erkende milieudeskundige in de discipline geluid en trillingen. Het saneringsplan wordt ondertekend door de opsteller en de exploitant. Deze laatste verklaart zich hierdoor akkoord met de inhoud.
Indien de saneringswerken binnen de gestelde termijn, vermeld in het saneringsplan, niet worden uitgevoerd, begint er van rechtswege een neiuwe periode van 6 maanden van intrekking van de muziekvergunning. Binnen deze periode kan de muziekvergunning enkel vervroegd teruggegeven worden als voldaan wordt aan de uitvoering van de saneringswerken binnen de gestelde termijnen.
d) bij overname door een nieuwe exploitant van een drankslijterij, waarvan de muziekvergunning werd ingetrokken wegens de vastgestelde overtredingen, dient de nieuwe exploitant integraal de verplichtingen tot akoestisch onderzoek en het bijbehorende saneringsplan uit te voeren, alvorens een nieuwe muziekvergunning kan afgeleverd worden.

Artikel 56
Bovendien kan de politie, bij niet naleving van de wettelijke voorschriften betreffende de bestrijding van de geluidshinder of van de voorwaarden die vermeld zijn in de vergunning:
- onmiddellijk het maken van de muziek in de drankslijterij doen stopzetten;
- de drankslijterij doen sluiten.

Artikel 57
De bestaande drankslijterijen met een muziekvergunning die een hoger maximaal geluidsdrukniveau dan 85 dB(A) vermeldt en/of deze die een geluidsbegrenzer hebben moeten plaatsen in toepassing van het politiereglement van 17 juni 1994, dienen maximum twee jaar na de goedkeuring door de gemeenteraad van dit reglement het in artikel 58 c) bedoelde akoestisch onderzoek te laten uitvoeren en indien nodig het saneringsplan te laten opstellen.
Het maximum toegelaten geluidsdrukniveau in de inrichting wordt afhankelijk gesteld van de resultaten van dit akoestisch onderzoek en de reeds uitgevoerde saneringswerken. De inrichtingen die een geluidsbegrenzer hebben opgelegd gekregen worden pas van deze verplichting ontheven na het uitvoeren van dit akoestisch onderzoek en van de noodzakelijke saneringswerken.
De bestaande drankslijterijen met een muziekvergunning die een maximaal geluidsdrukniveau van 85 dB(A) of een lagere waarde vermeldt en de nieuwe drankslijterijen, die geopend worden na datum van van goedkeuring van dit gecoördineerd politiereglement moeten onmiddellijk voldoen artikel 53, 54 en 55.


nvdr: de artikels waarnaar verwezen wordt in artikel 55 en 57, m.n. artikel 58 en 59, vallen volledig onder het hoofdstuk "Terrassen" van het politiereglement. Naar alle waarschijnlijkheid wordt met "artikel 58" eigenlijk artikel 53 bedoeld en met "artikel 59", artikel 54. Dit is echter enkel een interpretatie van Studiant VZW.   Copyright Studiant vzw © 1995-2010   
 
Ga verder naar de Studiant site