vzw » Ondersteuning » Overlast Rondleiding door onze website 22 januari 2019   


Over Geluids- en andere overlasten Minimize

Studenten uit elke studentenstad kennen het probleem: Politionele acties die er enkel schijnen op gericht te zijn het uitgaansleven, en dus ook het studentenleven te beknotten.

Het lijkt daar misschien wel op, maar niets is minder waar. De akties van de politie zijn erop gericht een einde te maken aan een hele resem klachten van bewoners van de uitgaansbuurten. In de eerste plaats wordt ernaar gestreefd de verlangens en verzuchtingen van alle betrokken partijen met mekaar te verzoenen, en dat zulks niet evident is kan al dadelijk blijken als je de problematiek even bekijkt.

Wie met zijn vereniging een activiteit inricht, denkt in de eerste plaats aan het succes van die onderneming. Er wordt dus publiciteit gemaakt, strooibriefjes uitgedeeld en affiches geplakt. Het plakken gebeurt evenwel lang niet altijd even oordeelkundig, wat meteen al kan resulteren in een eerste klacht, procesverbaal en eventueel een fikse boete. Informeer je dus altijd goed om te weten wat mag en wat niet mag! Tijdens een fuif of TD staat de muziek natuurlijk loeihard, maar houd er wel rekening mee dat er een klacht van de buren kan komen wegens burengerucht. De politie moet dan een onderzoek instellen en metingen komen uitvoeren met een decibelmeter. In tegenstelling tot de populaire opvatting komt de politie niet alleen metingen uitvoeren bij de klager, maar wordt ook gemeten in de zaal zelf, en ook daar is elke overschrijding van de normen vastgelegd in het KB van 24.02.1977 (houdende vaststellingen van geluidsnormen voor muziek in openbare en private inrichtingen) strafbaar. De boetes zijn niet mals, en de zaalhouder kan een tijdelijke sluiting opgelegd krijgen. De inrichtiers (studenten dus) zijn evengoed gehouden een opgelegde boete te betalen. De zaaleigenaar kan wel zijn uiterste best gedaan hebben om het geluid naar buiten toe te isoleren, wat op zich al een hele prestatie is, voor het geluidsniveau binnen is enkel een begrenzer echt effectief.

Zoals al blijkt uit de titel van het bewuste KB, is niet enkel meting toegestaan in een openbare instelling, maar evengoed in een private feestruimte. En wat meer is: deze wet kan dag en nacht aanleiding geven tot strafrechterlijke vervolging. (bijvoorbeeld: maximale boete bij eerste inbreuk 5000 BEF - wel te vermenigvuldigen met 200.)

Opletten is dus geboden, informeer je bij de politie, spreek af met de eigenaar van de zaal, en met de platenruiter van dienst.

Probeer ook de mensen die de feestelijkheden verlaten er nog even aan te doen denken dat de buren misschien wel eens op dit goddeloze uur al in hun bed kunnen liggen. Je kan de verlaters natuurlijk geen geluidsdemper op hun klep schroeven, maar hen wel even vragen wat stiller te zijn, kan al veel wrevel in de buurt helpen voorkomen, sensibilisering heet dat dan.

Geluidshinder is echter niet het enige pijnpunt in de relatie tussen fuifnummers en omwonenden. Te vaak worden de buren geteisterd door sluikstorters, wildzeikers en vandalen allerhande.

Je kan als inrichters natuurlijk niet instaan voor het gedrag van een paar zatladders in de straat, maar vergeet wel niet dat je als verantwoordelijke(n) van de festiviteiten het risico loopt gedagvaard te worden wegens een inbreuk op de wetgeving ter beteugeling van de dronkenschap. De financiële meter kan dan verdomd snel de verkeerde richting uitgaan. Misschien kan je proberen een oogje in het zeil te houden in de buurt, en zelf eventuele baldadigheden te signaleren. Wie spiegels van een auto breekt, in een brievenbus plast, bakstenen op de straat gooit, vuilniszakken openscheurt en meer van dat soort fraais is geen student, maar een randdebiel die het verdient op te draaien voor zijn eigen stommiteiten. Wordt zo'n eikel niet gepakt, dan zijn het ten langen leste de benadeelde eigenaars, de inrichters en de uitbaters van de zaal die het gelag betalen. Een belangrijk deel van de wrijvingen tussen studenten en omwonenden wordt veroorzaakt door dit soort klojo's.

Als inrichtende studentenclub heb je er dus alle belang bij je af en toe eens even in te leven in de rol en de ervaringswereld van de buurt.

Waarom zou doop of kroegfeest moeten resulteren in verkeershinder en rotzooi, het kan anders. Door overleg met de betrokken partijen kan je veel problemen en geschillen voorkomen. Neem bijvoorbeeld eens contact op met de mensen van het geluidsteam van de politie, of vraag bij de gemeente eens de reglementen terzake op. Zij kunnen je alles vertellen over nachtlawaai, burengerucht, overlast en al dat soort dingen.

Bespreek ook steeds even met de zaalverhuurders hoe overlast kan worden voorkomen en zo nodig worden opgelost. Ben je getuige van vandalisme of geweld, hang dan niet de held uit, bel gewoon 101.   Copyright Studiant vzw © 1995-2010   
 
Ga verder naar de Studiant site